ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

1. Toepassingsgebied 

Deze algemene factuurvoorwaarden zijn van toepassing op de facturen uitgaande van de BVBA Tarzan & Jane, met maatschappelijke zetel in de M.scheperslaan 183, 3550 Heusden-Zolder, ondernemingsen BTW nummer BE 0876.884.651. De uitbating betreft een binnen- en buitenspeeltuin, met restaurant. De facturen worden uitsluitend digitaal verstuurd. Alle bestellingen en reservaties via telefoon, e-mail, website (www.tarzanenjane.be ) of ter plaatste op de uitbatingszetel vallen onder de algemene factuurvoorwaarden. 

2. Betalingsvoorwaarden 

Onze facturen zijn betaalbaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling uiterlijk op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij niet tijdige en integrale betaling die wordt ontvangen uiterlijk op de gestelde vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd van 10% over het volledige factuurbedrag met een minimum van 100 EUR per factuur, te verhogen met de gemaakte kosten tot invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten. Bovendien zal er per verstuurde aanmaning een bijkomende administratieve kost van 10 EUR aangerekend worden en van 15 EUR voor een aangetekende aanmaning. De verwijlinteresten bedragen in alle gevallen 1% per maand, te rekenen vanaf de niet-betaling van de factuur op vervaldag. Op jaarbasis bedraagt de verwijlinterest 12%. Bij niet-betaling of niet volledige betaling van een factuur op de vervaldag, wordt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar. Elke bestelling of reservatie betekent aanvaarding door de klant van de algemene factuurvoorwaarden, dewelke per e-mail worden overgemaakt. Indien deze niet aanvaard worden, dan laat de klant dit weten binnen de drie kalenderdagen na de bestelling of reservatie. 

3. Annuleringsvoorwaarden 

Tot 1 maand voor de dag van uitvoering van de bestelling of reservatie is 25% van de prijs verschuldigd. Tussen 1 maand en 2 weken voor de dag van uitvoering van de bestelling of reservatie is 50% van de prijs verschuldigd. Tussen 2 weken en 5 dagen voor de dag van uitvoering van de bestelling of reservatie is 75% verschuldigd. Wanneer de annulering gebeurt minder dan 5 dagen voor de dag van uitvoering is de volledige prijs verschuldigd. De dag van uitvoering is de dag die vastgelegd werd bij bestelling of reservatie. 

4. Betwisting van de factuur 

Betwistingen van de factuur moeten aangetekend verzonden worden aan onze maatschappelijke zetel en dit binnen een termijn van 7 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd. De betwisting van de factuur moet gemotiveerd zijn. 

5. Beëindiging 

Bij niet-betaling, of niet-volledige betaling van de factuur op vervaldag kunnen geen bestellingen of reservaties meer aangenomen worden tot volledige betaling van de openstaande facturen. 

6. Bindende kracht 

Indien één van de bepalingen of een deel van een bepaling van deze voorwaarden nietig of ontoepasselijk zou verklaard worden, zullen de overige bepalingen van toepassing blijven. 

7. Rechtskeuze 

Alle betwistingen in verband met de facturen, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg.